Komission julkinen kuuleminen pienistä matkustaja-aluksista

Comments are closed

IMG_0429

Euroopan komissio ehdottaa, että kaikki alle 24-metriset matkustaja-alukset jäisivät matkustaja-alusten turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä koskevan direktiivin ulkopuolelle. Samalla komissio avaa kyselyn erillisen turvallisuusohjeistuksen valmistelua varten.

Muutosehdotus koskee Euroopan komission kesäkuussa 2016 antamaa matkustaja-alusten turvallisuuspakettia. Paketin direktiiviehdotukset on hyväksytty, mutta ei vielä vahvistettu.

Komissio perustelee muutosta sillä, että matkustaja-alusten turvallisuusdirektiivin soveltaminen pieniin matkustaja-aluksiin on osoittautunut vaikeaksi, sillä niille ei ole määritelty erityisiä turvallisuusnäkökohtia eikä vaatimuksia.

Ehdotus turvallisuussäännösten muuttamisesta liittyy komission sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaan REFIT (Regulatory Fitness and Performance) ohjelmaan. Ohjelmalla pyritään yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelystä aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa tavoitteiden saavuttamista vaarantamatta.

Matkustaja-alusturvallisuusdirektiivin muutosehdotuksen yhteydessä komissio on myös aloittanut työn pienten, alle 24 metristen, matkustaja-alusten turvallisuusohjeistusta varten. Työhön liittyvä julkinen kuuleminen on avoinna 31.lokakuuta 2017 asti. Kysely on englanniksi, mutta siihen voi vasta myös suomeksi tai ruotsiksi.