Käyttökulujen nousu söi Viking Linen tulosta

Comments are closed

Viking_Grace_W708

Kuva: Meyer Turku

Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2017 399,6 miljoonaan euroon (397,3 Meur 1. tammikuuta–30. marraskuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (2,0 Meur). Liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa (14,8 Meur).Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-3,2 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 Meur (11,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 3,8 miljoonaa euroa (9,7 Meur).

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Polttoaineen hintatason odotetaan edelleen olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016. Suomen vuoden 2017 palautuslainsäädäntöä koskeva odotettu oikaisu on viivästynyt ja on epävarmaa tuleeko se toteutumaan niin, että se vaikuttaa konsernin tulokseen 2017. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos tulee heikentymään verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2017 399,6 miljoonaan euroon (397,3 Meur 1. tammikuuta–30. marraskuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (2,0 Meur). Liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa (14,8 Meur).Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-3,2 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 Meur (11,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 3,8 miljoonaa euroa (9,7 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 0,8 prosentilla 365,1 miljoonaan euroon (362,3 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 32,6 miljoonaa euroa (32,9 Meur). Myyntikate kasvoi 1,1 prosentilla 284,8 miljoonaan euroon (281,5 Meur).

Konsernin tulos supistui alhaisemman matkustajakohtaisen tuoton sekä korkeampien käyttökulujen seurauksena. Käyttökulut kasvoivat 5,2 prosentilla 260,6 miljoonaan euroon (247,8 Meur). Polttoainekulut kasvoivat 22,2 prosentilla 35,7 miljoonaan euroon (29,2 Meur). Lisääntyneet käyttökulut kuuluvat pääasiallisesti Viking FSTR:lle, joka liikennöi linjalla Helsinki–Tallinna jaksolla 10. huhtikuuta–16.lokakuuta 2017.

Konsernin liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2017 160,4 miljoonaa euroa (159,3 Meur 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2016). Kolmannen kvartaalin liiketulos oli 21,3 miljoonaa euroa (25,3 Meur).

LIIKENNE JA MARKKINAT

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2016. 10. huhtikuuta–16. lokakuuta 2017 välisenä aikana kapasiteettiä kasvatettiin linjalla Helsinki–Tallinna aluksella Viking FSTR.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 5 370 581 matkustajaa (5 015 177).Konserninkokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 35,0 % (33,7 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 94 568 yksikkökuormaa (98 327). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta 18,7 % (20,7 %). Samalla kuljetettujen henkilöautojen määrä kasvoi 66 550 yksiköllä 612 258 yksikköön (545 708).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Uutta matkustaja-alusta koskeva laivanrakennussopimus Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd.
-telakan kanssa astui voimaan 3. heinäkuuta 2017. Sopimushinta on noin 194 miljoonaa euroa ja alus on suunniteltu toimitettavaksi vuonna 2020. Sopimus sisältää myös option sisaraluksesta.

Konsernin investoinnit olivat 31,3 miljoonaa euroa (13,4 Meur), mistä 20,8 miljoonaa euroa koskee ennakkomaksuja yllämainitusta alusrakennussopimuksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 7,8 prosenttia liikevaihdosta (3,4 %).

30. syyskuuta 2017 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 131,3 miljoonaa euroa (154,8 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,2 %, kun se oli 44,1 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 63,9 miljoonaa euroa (86,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 20,7 miljoonaa euroa (17,5 Meur). Investointien nettorahavirta oli -28,2 miljoonaa euroa (-8,5 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -23,6 miljoonaa euroa (-33,6 Meur).

RAPORTOINTI

Toimintakatsaus on laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 791 henkilöä (2 772), joista emoyhtiössä 2 086 (2 078). Maissa työskenteli 667 henkilöä (667) ja merellä 2 124 henkilöä (2 105).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 249 (250) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2017

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Polttoaineen hintatason odotetaan edelleen olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016. Suomen vuoden 2017 palautuslainsäädäntöä koskeva odotettu oikaisu on viivästynyt ja on epävarmaa tuleeko se toteutumaan niin, että se vaikuttaa konsernin tulokseen 2017. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos tulee heikentymään verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
  2017 2016 2017 2016 2016
MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
           
LIIKEVAIHTO 160,4 159,3 399,6 397,3 519,6
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,2 1,3 2,0 2,0
Kulut
Tavarat ja palvelut 45,0 45,6 114,8 115,7 151,7
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 32,0 31,0 91,1 92,5 122,3
Poistot ja arvonalentumiset 6,0 7,0 19,1 20,9 28,0
Liiketoiminnan muut kulut 57,2 50,6 169,4 155,3 206,0
140,2 134,2 394,5 384,4 507,9
LIIKETULOS 21,3 25,3 6,3 14,8 13,7
Rahoitustuotot 0,9 0,5 4,0 3,8 5,4
Rahoituskulut -1,9 -2,5 -5,7 -7,0 -9,5
TULOS ENNEN VEROJA 20,3 23,2 4,6 11,6 9,6
Tuloverot -4,2 -4,7 -0,8 -1,9 -1,5
TILIKAUDEN TULOS 16,1 18,6 3,8 9,7 8,0
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,1 18,6 3,8 9,7 8,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,49 1,72 0,35 0,90 0,74
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
  2017 2016 2017 2016 2016
MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
           
TILIKAUDEN TULOS 16,1 18,6 3,8 9,7 8,0
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 0,1 -0,4 -0,1 -0,9 -0,8
Myytävissä olevat sijoitukset 0,3
0,1 -0,4 -0,1 -0,9 -0,5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS   16,1 18,2 3,7 8,8 7,5
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,1 18,2 3,7 8,8 7,5
KONSERNITASE      
       
MEUR 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,4 1,7 1,9
Maa-alueet 0,6 0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 8,7 9,4 9,2
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 2,8 2,1 2,3
Alukset 299,6 313,3 308,5
Koneet ja kalusto 5,0 5,4 5,6
Ennakkomaksut 20,8
Myytävissä olevat sijoitukset 27,1 26,8 27,1
Saamiset 0,2 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 366,9 359,4 355,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 18,3 17,8 18,1
Tuloverosaamiset 0,5 0,4 1,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 42,3 44,3 36,1
Rahavarat 63,9 86,1 94,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 125,0 148,6 150,8
VARAT YHTEENSÄ 491,8 508,0 506,0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Oma pääoma      
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 1,0 0,7 1,0
Muuntoerot -1,2 -1,3 -1,3
Kertyneet voittovarat 220,7 223,1 221,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 222,3 224,2 222,9
Oma pääoma yhteensä 222,3 224,2 222,9
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 35,9 34,5 35,9
Pitkäaikaiset korolliset velat 131,3 154,8 150,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 167,3 189,3 186,5
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 23,5 19,3 23,6
Tuloverovelat 0,0 1,9 0,0
Ostovelat ja muut velat 78,8 73,3 73,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 102,3 94,5 96,6
Velat yhteensä 269,5 283,8 283,0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 491,8 508,0 506,0
Oma pääoma per osake, euroa 20,58 20,76 20,64

Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2017 julkaistaan 15. helmikuuta 2018.