Työryhmä tarkasteli merenkulun nettopalkkamallia

Comments are closed

Suomi ei voi siirtyä täysin samanlaiseen merenkulun nettotukimalliin kuin Ruotsissa on käytössä, arvioi valtiovarainministeriön työryhmä. Työryhmä tarkasteli myös muita vaihtoehtoja nykyisen miehistötukimallin kehittämiseksi ja nopeuttamiseksi.

Suomella on ollut 1990-luvulta lähtien meriliikenteen tukiohjelma (miehistötukiohjelma), jossa valtio palauttaa varustamoille merityöstä maksetut tuloverot ja sosiaaliturvamaksut. Tukea voi saada, jos alus kulkee Suomen lipun alla ja on pääasiallisesti ulkomaan meriliikenteessä tai kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä (pääasiallisuusvaatimus).

Suomella ja Ruotsilla erilaiset sosiaaliturvajärjestelmät

Työryhmä selvitti mahdollisuuksia siirtyä nettopalkkajärjestelmään tai nettotukimalliin, jollainen on käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsin järjestelmässä varustamon ei tarvitse tilittää veroja ja työnantajamaksuja verottajalle ollenkaan, koska maksut kuitataan suoraan tuella.

Työryhmä katsoo, että Ruotsin malli ei ole sellaisenaan mahdollinen Suomessa, koska Suomen ja Ruotsin eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan.

Vaihtoehtoina sekamalli ja nykymallin nopeuttaminen

Ryhmä kartoitti muita vaihtoehtoja nykyisen miehistötukimallin kehittämiseksi ja nopeuttamiseksi.

Sekamallissa valtio maksasi osan tuesta Ruotsin mallin mukaisesti ja palauttaisi osan maksuista nykymallin mukaisesti. Varustamot saisivat palautuksia kuukausittain myös lastialuksista, kun nykyisin kuukausimenettelyssä ovat vain matkustaja-alukset.

Uudistus hyödyttäisi lastialusvarustamoita ja erityisesti pieniä varustamoita, joiden maksuvalmius ja taloustilanne voi olla heikko. Toisaalta sekamalli lisäisi viranomaisten työtä ja vaatisi muutoksia tietojärjestelmiin. Varustamoille sekamalli olisi mahdollisesti hallinnollisesti raskaampi kuin nykyinen tukimalli.

Lisäksi työryhmä tarkasteli nykyisen tukijärjestelmän nopeuttamista. Varustamot saisivat palautuksia kuukausittain myös lastialuksista, mutta muuten tukimenettely säilyisi nykyisen tyyppisenä.

Jos lastialukset tuotaisiin kuukausimenettelyyn, Suomen pitäisi luopua pääasiallisuusvaatimuksesta. Muutos saattaisi kasvattaa tukikelpoisten alusten määrää ja siten lisätä merenkulun tukien kustannuksia. Suomen pitäisi myös notifioida eli ilmoittaa muutos EU:n komissiolle ja odottaa komission hyväksyntää ennen uudistuksen täytäntöönpanoa.

Työssä mukana viranomaisten ja toimialan edustajat

Valtiovarainministeri Petteri Orpo asetti työryhmän viime lokakuussa. Ryhmässä oli edustajat valtiovarainministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Suomen Varustamoista ja Suomen Merimies-Unionista. Työryhmä julkisti raporttinsa torstaina 7. maaliskuuta.

Edellytykset merenkulun nettopalkkajärjestelmälle Suomessa -raportti