ESL SHIPPING Tammi-maaliskuu 2019: liikevoitto oli 3,2 Me

Comments are closed

Elokuussa 2019 varustamolla on oikeus lunastaa ms Alppila -niminen alus itselleen. Vuonna 2011 allekirjoitetun vuokrasopimuksen loppuminen ja omistuksen siirto parantaisi varustamon kannattavuutta. Kuvaoikeudet: ESL Shipping

Katsauskauden lopulla varustamon tonnisto koostui yhteensä 49 aluksesta kantavuudeltaan 464 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 22 on kokonaan omistettuja (71 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %), yksi alus on vuokrattu (4 %) ja loput 24 alusta (23 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

1-3/2019 1-3/2018 Muutos-% 1-12/2018
Liikevaihto, Me 43,7 20,5 113,2 120,1
Liikevoitto, Me *) 3,2 2,6 23,1 15,1
Liikevoitto-% 7,3 12,7 12,6

*) 1-12/2018 liikevoitto sisältää 0,9 Me elokuussa tehtyyn yrityshankintaan liittyviä järjestelykuluja.

Varustamon alukset ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä operoineet pääosin Itämeren ja Pohjois-Euroopan sopimusliikenteessä suorittaen myös merilastausta ja -purkausta. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Vallitsevat sääolosuhteet ovat pääosin olleet vuodenajalle tyypilliset. Pohjanlahden liikenteessä ajoittaiset kovat tuulet ovat vaikeuttaneet operointia. Itämeren jääalue oli pitkäaikaisiin keskiarvoihin verrattuna normaalia pienempi.

Yleiset kuivien irtolastien kansainväliset rahtihinnat laskivat erittäin voimakkaasti tammikuun alusta helmikuun puoliväliin poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Maaliskuussa markkinarahtihinnat alkoivat nousta, mutta olivat edelleen katsauskauden päättyessä selvästi alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Yleiset kuivarahtihintojen muutokset eivät heijastuneet täysimääräisesti Itämerelle erityisesti johtuen talvi- ja jääolosuhteista.

ESL Shippingin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi merkittävästi AtoB@C-yrityskaupan tuoman aluskapasiteetin, kahden uuden LNG-aluksen käyttöönoton ja korkeampien kuljetusmäärien seurauksena. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 113 % vertailukaudesta ja oli 43,7 miljoonaa euroa (20,5). Yrityskaupan vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 19,9 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ESL Shipping kuljetti lasteja 3,6 miljoonaa tonnia (2,5).

ESL Shippingin ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (2,6). Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto on jääolosuhteista johtuen yleensä vuoden alhaisin. Liikevoittoa laskivat uusien LNG-alusten nosturiongelmat ja sitä kasvatti AtoB@C-varustamon tulos. Kauden liikevoittoprosentti oli 7,3 % (12,7), joka on pitkän aikavälin tavoitteisiin nähden alhaisella tasolla.

Terästeollisuuden kuljetusmäärät laskivat vertailukaudesta. Ensimmäisen neljänneksen aikana yksi pääasiakkaan masuuneista ei ollut käytössä rikkoontumisesta johtuen, mikä pienensi kaikkien raaka-aineiden toimitusmääriä ja huononsi raaka-aineliikenteen tasapainoa, mutta nosti samalla varustamon pienemmillä laivoilla kuljetettujen terästeollisuuden raaka-ainekuljetusten määriä.

Kansainvälisistä raaka-ainemarkkinoiden muutoksista johtuen venäläisen rautapelletin transitolaivausmäärät Suomen satamien kautta jäivät katsauskaudella lähes kokonaisuudessaan pois. Näitä varustamon Supramax-aluksille tärkeitä kuljetuksia korvattiin laivaamalla rautamalmia ja kivihiiltä Euroopan liikenteessä. Merellä tapahtuva suurten valtamerialusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Pääsyynä tähän oli yllämainittu venäläisen rautapelletin transitolaivausten määrien muutos.

Energiateollisuudessa kivihiilen kuljetusmäärät etenkin muille kuin Suomen markkinoille nousivat vertailukauteen nähden. Biopolttoaineiden kuljetusmäärät kasvoivat merkittävästi vertailukauteen nähden. Metsäteollisuuden kuljetukset kasvoivat ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin odotusten mukaisesti. Muiden asiakassektoreiden kuljetusmäärät kasvoivat etenkin yrityskaupan tuomien uusien tuoteryhmien ja asiakkaiden seurauksena.

Perinteisen laivapolttoaineen hinta on noussut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Nesteytetyn maakaasun markkinahinta sitä vastoin on laskenut ensimmäisen neljänneksen loppua kohti. Tämä liittyy osittain kaasun hinnalle tyypilliseen sesonkivaihteluun mutta myös tarjonnan lisääntymiseen Pohjois-Euroopassa. Polttoaineen hintataso vaikuttaa lähinnä liikevaihtoon sopimuksiin sisältyvien polttoaineklausuulien kautta.

Katsauskaudella kannattavuutta laski kahden LNG-käyttöisen aluksen nosturien perinteiseen mekaniikkaan kohdistuneet laajat ja vakavat takuunalaiset ongelmat, joista aiheutui varustamolle merkittäviä tuottojen menetyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Ongelma koski molempien alusten kaikkia nostureita. Aluksia ei ensimmäisen neljänneksen aikana voitu käyttää aiotussa liikenteessä ja niille jouduttiin korjausten ajaksi etsimään muita, kannattavuudeltaan heikompia kuljetuksia. Nosturien valmistaja Cargotec MacGregor on ilmoittanut saaneensa takuukorjaukset pääosin valmiiksi ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Ensimmäisen neljänneksen aikana ESL Shipping siirsi myös toisen LNG-käyttöisen aluksensa Suomen alusrekisteriin ja Suomen lipun alle. Järjestelyn mahdollisti merenkulun ammattiliittojen kanssa aikaansaatu sopimus, joka turvaa kuljetusten huoltovarmuuden ja kehittyvät urapolut varustamon merihenkilöstölle sekä mahdollistaa siirtymisen sekamiehitykseen luonnollisen poistuman kautta ESL Shippingin kaikilla aluksilla. Järjestelyn arvioidaan parantavan varustamon kilpailukykyä toiselta neljännekseltä alkaen.

AtoB@C-yrityskaupan jälkeinen varustamon toimenpideohjelma synergiahyötyjen ja kannattavuuden tavoitetason saavuttamiseksi edistyi katsauskaudella suunnitellusti. Operoinnin ja myynnin resursseja vahvistettiin sekä toimintatapoja yhtenäistettiin ensimmäisen neljänneksen aikana hyvän ja tehokkaan aluskapasiteetin käytön varmistamiseksi.

ESL Shippingin näkymät 2019

Varustamon aluskapasiteetti on kasvanut merkittävästi AtoB@C-yrityskaupan seurauksena ja uudisrakennusten valmistuttua. Uusien alusten nosturien vakavista takuunalaisista korjauksista johtuen alusten taloudellinen tulos voi saavuttaa tavoitetason vasta toisesta neljänneksestä lähtien. Autonomisen nosturijärjestelmän asennus- ja testaustyöt ovat viivästyneet tämän vuoden toiselle neljännekselle nosturien takuukorjauksista johtuen. Kapasiteetin kasvu mahdollistaa operatiivisen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisen etenkin vuoden toisella vuosipuoliskolla, jolloin aluskapasiteetista on tyypillisesti pulaa.

Talouskasvun odotetaan hidastuvan varustamon päämarkkina-alueella. Kansainväliseen vapaakauppaan kohdistuvat toimenpiteet, poliittisten riskien kasvu ja Kiinan talouskasvun hidastuminen vaikuttavat globaaleihin tavaravirtoihin. Aluskapasiteetti yhtiön operoimissa laivaluokissa kasvaa hyvin maltillisesti ja laadullisesti hyvistä vuokra-aluksista saattaa ilmetä niukkuutta etenkin pienemmässä laivaluokassa. Rahtimarkkinoiden kehitykseen liittyvän epävarmuuden odotetaan vuonna 2019 vaikuttavan eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen.

Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Sopimuskumppanien yleiset kuljetusmääräennusteet ovat toistaiseksi tyydyttävät tärkeimmissä asiakassegmenteissä, vaikkakin markkinoilla esiintyy taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen ja poliittisen tilanteen aiheuttamaa kysynnän epävarmuutta.

Terästeollisuuden yleinen kysyntätilanne on edelleen hyvä ja sen kuljetusten odotetaan kehittyvän suotuisasti ja kuljetusmäärien niin raaka-aineiden kuin väli- ja lopputuotteiden osalta kasvavan merkittävästi toiselta neljännekseltä alkaen. Varustamolle tärkeän merellä tapahtuvan suurten alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysynnän arvioidaan nousevan hieman kohti tavanomaista tasoa toiselta neljännekseltä alkaen. Myös varustamon pienemmälle laivaluokalle tärkeän metsäteollisuuden raaka-aine- ja tuotelaivausten kysynnän arvioidaan toistaiseksi jatkuvan hyvänä.

Energiateollisuuden kokonaiskuljetusmäärien arvioidaan nousevan edellisvuoteen nähden kasvavan bioenergian kuljetustarpeen johdosta. Biopolttoaineiden kuljetusmarkkinan Itämerellä arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosien aikana. Kivihiilen kuljetusmäärät Suomen markkinoille vähenevät ennakoidusti aiempiin vuosiin nähden.

Vuonna 2019 telakoidaan suunnitelman mukaisesti kolme suuremman kokoluokan alusta toisen neljänneksen aikana ja yksi pienempi alus kolmannen neljänneksen aikana. Toisen puskuproomuyhdistelmän kapasiteettia sopeutetaan toisen neljänneksen aikana hetkellisesti kausivaihtelusta johtuvista syistä. Myös aikarahdattujen alusten telakoinneilla on vaikutusta kulloinkin käytössä olevaan aluskapasiteettiin. Aikarahtaussalkun koostumusta tarkastellaan tarvittaessa asiakaskysynnän painopisteiden muutosten mukaisesti.

ESL Shipping tehostaa toimintaansa ottamalla käyttöön koko laivaoperoinnin kattavan uuden toiminnanohjausjärjestelmän, joka yhdistää sekä Suomen että Ruotsin rahtioperoinnin samaan tietojärjestelmään.

Elokuussa 2019 varustamolla on oikeus lunastaa ms Alppila -niminen alus itselleen. Vuonna 2011 allekirjoitetun vuokrasopimuksen loppuminen ja omistuksen siirto parantaisi varustamon kannattavuutta.

ESL Shipping tavoittelee 200 miljoonan euron liikevaihtoa ja 12-15 %:n liikevoittotasoa vuonna 2020.