Trafi tarkasti matkustaja-alusten keulaportteja

Comments are closed

Trafi aloitti tiistaina 26.5.2015 Helsingin, Turun, Naantalin, Maarianhaminan, Eckerön ja Vaasan satamiin saapuvien ro-ro-matkustaja-alusten ylimääräiset keulaporttien tarkastukset. Keulaporttien tarkastuksia tehtiin tehostetusti kaksi viikkoa. Tarkastuksissa havaittiin joitakin puutteita, ja lisäksi varustamoilla pyydettiin selvityksiä käytössä olevista toimintatavoista.

Tehotarkastuksia tehtiin kahden viikon aikana yhteensä 23 alukseen. Kaikilla tarkastetuilla aluksilla oli tarkastuslistoissaan merkintä siitä, että keulaportti on oltava suljettu ennen satamasta lähtöä tai satamaan tultaessa. Tarkastuksissa kävi ilmi, että tätä toimintatapaa ei aina noudatettu. Trafi teki kolme selvityspyyntöä. ”Informoimme tarkastuksen yhteydessä alusten päälliköitä kansainvälisen merenkulun ns. SOLAS-säädöksistä ja poikkeuslupien mahdollisuudesta. Aluksille on mahdollista hakea poikkeuslupaa siitä valtiosta, jonka lipun alla laiva on. Poikkeuslupa mahdollistaa keulaporttien avaamisen ennen laituriin kiinnittymistä”, kertoo osastopäällikkö Juha-Matti Korsi. ”Suomi ei ole antanut tällaisia poikkeuslupia”, tarkentaa Korsi.

Trafin suorittamien tarkastusten jälkeen varustamot, joiden aluksilla ei ole poikkeuslupaa lippuvaltiolta, ovat ilmoittaneet Trafille muuttaneensa käytäntöjään vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Kansainvälisen liikenteen alusten turvallisuusvaatimukset perustuvat mm. SOLAS- yleissopimukseen, jonka keulaportin lukitsemista koskevan säännön mukaan keulaporttien on oltava suljettuna ja lukittuna ennen kuin alus lähtee laiturista. Lisäksi portti on pidettävä suljettuna ja lukittuna, kunnes alus on jälleen kiinnitettynä laituriin. Poikkeuksena ovat kuitenkin tapaukset, joissa sataman laiturirakenteet estävät keulaportin avaamisen ja sulkemisen aluksen ollessa kiinnittyneenä laituripaikalleen. Tällöin alus voi avata keulaporttinsa hieman ennen laituriin saapumista ja sulkea sen heti laiturista lähdön jälkeen. ”Nyt tekemiemme tarkastusten perusteella turvallisuustaso keulaporttien osalta on hyvällä tasolla, vaikka joitakin puutteita toimintatavoissa tuli esiin. Trafi pitää tärkeänä, että alukset noudattavat turvallisuusvaatimuksia ja tulemme jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota keulaporttien avaamiseen ja sulkemiseen liittyviin käytäntöihin”, kertoo Korsi.

Kaikkiin Suomen satamiin liikennöiviin ro-ro-matkustaja-aluksiin tehdään vuosittain vähintään kaksi viranomaistarkastusta: lippuvaltion viranomaisten vastuulla suoritettava uusintakatsastus sekä aluksen reitillä sijaitsevien EU:hun kuuluvien päätesatamien viranomaisten yhteistarkastus eli isäntävaltiotarkastus. Molempiin tarkastuksiin kuuluu myös keulaportin toiminnan ja aluksen miehistön osaamisen varmistaminen.