:AMORELLAN KARILLEAJO: Suuronnettomuustilanteiden meripelastusvalmiudessa kehitettävää

Amorella ajoi karille Föglön kunnan edustalla Ahvenanmaalla. [länsi-suomen merivartiosto]

Viking Line -varustamon matkustaja-autolautta M/S Amorella ajautui väyläalueen ulkopuolelle ja sai useita pohjakosketuksia Saaristomerellä, Apteekkarin väylällä 20.9.2020. Onnettomuuden taustalla oli tekninen vika. Alus ajettiin tarkoituksenmukaisesti läheisen saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi ja matkustajien evakuoimiseksi.

Tutkinnassa havaittiin puutteita aluksen kriittisten laitteistojen huolto-ohjelmissa.

Aluksen toiminnan kannalta kriittisiksi järjestelmiksi tunnistettujen laitteistojen toiminnan varmistamisessa on kehitettävää erityisesti komponenttien tasolla. Tämä konkretisoitui tässä tapauksessa Amorellan potkurin lapakulmien säätöyksikön venttiiliin. Kriittisten komponenttien toimivuuden seurantaa sekä huolto- ja vaihtotarvetta pitää arvioida systemaattisemmin ottaen huomioon niiden käyttöolosuhteet. Tämä edellyttää tiiviimpää yhteistyötä laitevalmistajien ja -toimittajien sekä loppukäyttäjien välillä”, toteaa tutkinnanjohtaja Risto Haimila.

Onnettomuustutkintakeskus puuttuu tutkinnan seurauksena myös suuronnettomuustilanteiden meripelastusvalmiuden kehittämiseen.

Nyt Meripelastuskeskukselta kului lähes puoli tuntia ensimmäisen vaiheen hälytysten tekemiseen. Yhteydenpito onnettomuusalukseen kärsi, eivätkä kaikki toimijat saaneet heti tietoa tapahtumasta. On selvää, ettei x määrää ihmisiä voi pitää vain istumassa valmiutta varten, mutta jotakin tälle asialle pitää tehdä, jotta tilanteen sattuessa ollaan valmiita toimimaan nopeammin ja saadaan pelastustoimet käyntiin”, painottaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tutkinnan perusteella neljä turvallisuussuositusta. Kaksi niistä on kohdennettu Viking Line Oyj:lle. Nämä suositukset koskevat aluksen huoltotoimenpiteitä sekä komentosillan ja konevalvomon välistä yhteistyötä. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Rajavartiolaitos kehittää suuronnettomuustilanteiden meripelastusvalmiutta resurssien, tilannekuvan muodostamisen, hälyttämisen ja tehtävänannon osalta. Viimeinen suositus on kohdennettu Liikenne- ja viestintävirastolle: Alusten katsastamiseen liittyviä tehtäviä on siirretty luokituslaitoksille, jotka tarvitsevat viranomaisen antaman soveltamisohjeen komentosillan muutosten vaikutusten arvioimiseksi navigointiturvallisuuteen liittyen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

1. Viking Line Oyj tarkentaa ennakkohuoltomenetelmiä koskevaa ohjeistusta niin, että kriittisten järjestelmien jatkuvan toiminnan kannalta välttämättömät komponentit tunnistetaan ja niiden kunto varmistetaan säännöllisesti, luotettavaa tapaa käyttäen. Välttämättömien komponenttien määräaikainen vaihtaminen uuteen on arvioitava käytön perusteella ja tarvittaessa sidottava aluksen telakointirytmiin.

2. Viking Line Oyj kehittää komentosillan ja konevalvomon välistä yhteistyötä vikatilanteiden syiden selvittämisessä ja häiriötilanteiden hallinnassa.

3. Rajavartiolaitos kehittää meripelastuskeskusten työprosesseja ja työssä avustavan tekniikan käyttöä siten, että pystytään nopeaan tilannekuvan luomiseen, tehokkaaseen meripelastusyksiköiden hälyttämiseen ja tehtävänantoon sekä selkeän tilannekuvan ja -arvion jakamiseen yhteistoimintaosapuolille.

4. Liikenne ja viestintävirasto laatii alusten katsastajille ja valtuuttamilleen luokituslaitoksille soveltamisohjeet siitä, kuinka komentosiltajärjestelyjä koskevissa määräyksissä, kuten SOLAS V luvun säännössä 15 mainitut seikat todetaan SOLAS- ja non-SOLAS-alusten katsastuksissa, ja kuinka niitä koskevat puutteet saatetaan kuntoon.