ESL SHIPPING Q1 2021: ESL Shippingin liikevoitto oli 4,5 Me

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi vuoden 2021 ensimmäistä neljännestä

ESL Shipping on tonnistoverotuksen piirissä, ja siksi Aspon verotehokkuus on parantunut varustamoliiketoiminnan tuloksen kohentuessa. Aspon ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa, jota voidaan pitää erinomaisena aloituksena vuodelle 2021. Koronakriisin suurimpien talousvaikutusten hieman hellittäessä Aspon viimeisen kuuden kuukauden liikevoitto on kohonnut 15,5 miljoonaan euroon (9,4), mikä kertoo selkeää kieltä monialayhtiömme vahvuuksista selvitä kriiseistä, toipumisen nopeudesta sekä tulospotentiaalistamme. Konsernissa aiemmin tehdyt merkittävät investoinnit ja yrityskaupat mahdollistavat vahvan kehityksen myös jatkossa.

Markkinatilanne parani edelleen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kansainvälisten markkinoiden nopea elpyminen on nostanut raaka-aineiden hintoja poikkeuksellisen nopeasti ja aiheuttanut jopa saatavuusongelmia. Aspolle tärkeät laivarahtihinnat ovat kohentuneet, ja erityisesti suurimman laivaluokan rahtihinnat ovat parantuneet hyvälle tasolle. Tulevaa hintakehitystä ja raaka-aineiden saatavuutta on kuitenkin vielä tällä hetkellä haastavaa ennustaa syksyn ja loppuvuoden osalta.

Vaikka markkinoiden toipuminen onkin jo alkanut, näkyvät koronapandemian vaikutukset yhä voimakkaasti monissa toimintamaissamme. Ensimmäisellä neljänneksellä liikkumisrajoitukset lisääntyivät erityisesti Baltian ja Suomen markkinoilla. Skandinaviassa tilanne on säilynyt pitkälti entisellään. Venäjällä ja itämarkkinoilla on tapahtunut rajoitteiden ja sulkujen purkua. Itämarkkinoilla onnistuimme hyvin kannattavuuden parantuessa markkina-alueella entisestään. Itämarkkinat ovat Aspolle myös jatkossa strategisesti tärkeä markkina-alue ja orgaanisen kasvun lähde.

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 52 aluksesta kantavuudeltaan

477 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (73 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 26 alusta (25 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

  1-3/2021 1-3/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 43,4 42,7 1,6
Liikevoitto, Me 4,5 2,3 95,7
Liikevoitto-% 10,4 5,4  

ESL Shippingin ensimmäinen vuosineljännes oli historiallisen vahva ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta 4,5 miljoonaan euroon (2,3). Liikevoittoprosentti oli talvikaudelle hyvä 10,4 % (5,4) huolimatta vertailukautta vaikeammista jääolosuhteista. Varustamon kuljettamien lastien määrä oli vertailukauden tasolla 3,5 miljoonaa tonnia (3,5). Liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta ja oli 43,4 miljoonaa euroa (42,7).

ESL Shippingin kapasiteetti oli katsauskaudella lähes täydessä käytössä. Varustamon kaikkien pääasiakkuuksien kysyntä ja kuljetusvolyymit säilyivät ennustetun vahvalla tasolla ensimmäisellä neljänneksellä lukuun ottamatta energiateollisuutta, jossa kivihiilen kuljetusmäärät pienenivät niin Suomeen kuin Keski-Eurooppaan suuntautuneissa kuljetuksissa. Energiakivihiilen osuus varustamon kokonaiskuljetusmäärästä oli katsauskaudella enää alle viisi prosenttia. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli katsauskaudella hyvällä tasolla.

Varustamon supramax-alukset suorittivat katsauskaudella vertailukautta pidempiä matkoja, mikä vaikutti alentavasti kuljetusmääriin. Näiden alusten kansainvälinen rahtimarkkina oli katsauskaudella vertailukautta vahvempi, ja alusten kannattavuus parani merkittävästi vertailukauteen nähden. Myös pienempien alusten rahtihintataso parani vertailukauteen nähden.

ESL Shippingin suurempien alusluokkien operointi onnistui hyvin vaativista sää- ja jääolosuhteista huolimatta. Satamat ovat olleet erittäin ruuhkautuneita varustamon pääliikennealueella johtuen kasvaneista liikennemääristä ja koronaviruksen vaikutuksista ahtaushenkilöstön saatavuuteen. Pienemmässä laivaluokassa edellisvuotta vaikeampi jäätilanne ja alusten pidentyneet odotusajat satamissa heikensivät operoinnin tehoa.

Varustamon toiminnalle keskeistä on vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. ESL Shippingin ruotsalaisen tytäryhtiön AtoB@C Shippingin omistamalla aluksella tapahtui katsauskaudella erittäin valitettava ihmishengen menetyksen aiheuttanut työtapaturma aluksen lastiluukkujen käsittelyn yhteydessä. Onnettomuuden tutkinta on meneillään ja sen johtopäätösten perusteella tullaan laatimaan tarkennettu ohjeistus sekä toteuttamaan tarvittavat muutokset turvallisuusjohtamisjärjestelmään.

ESL Shipping on onnistunut säilyttämään normaalin palvelukyvyn ja turvaamaan asiakkaidensa toimitusketjujen keskeytymättömyyden koronapandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa alusten miehistöjen vaihtaminen, huollot tai varaosatoimitukset eivät edelleenkään toimi normaalisti lentoyhteyksien puuttumisen ja matkustusrajoitusten vuoksi. Merihenkilöstön koronavirustapaukset on suunnitelmallisten toimenpiteiden johdosta kyetty rajaamaan siten, että niillä ei katsauskaudella ollut merkittävää vaikutusta alusliikenteeseen. Miehistöjen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä on ollut kustannuksia nostava vaikutus.

Ensimmäisellä neljänneksellä telakoitiin yksi suurempi alus ja aloitettiin toisen telakointi. Katsauskaudella yksi varustamon omistama pienempi alus oli osan aikaa poissa liikenteestä satamanosturin aiheuttaman vaurioitumisen johdosta. Aikarahdatuilla pienemmillä alle 10 000 DWT:n aluksilla on ollut liikenteestä poissaoloa tavanomaista enemmän muun muassa koronavirustartunnoista, laiterikoista ja jääliikenteen aiheuttamista vaurioista johtuen.

ESL Shippingin näkymät 2021

Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on palannut tyydyttävälle tasolle ja eri asiakassegmenttien kuljetusmääräennusteet vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle ovat hyvät. Terästeollisuuden hyvän kysyntätilanteen odotetaan jatkuvan kevätkaudella. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. ESL Shipping arvioi kuljetusmäärien kokonaisuudessaan kohoavan edellisvuodesta. Rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa edelleen eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen. Suurten alusten rahtihintatasot kohosivat syksyn ja talven aikana ja ovat nyt viime vuosien kehitys huomioiden verraten korkeat. Raaka-aineiden hintakehitys ja siihen liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa loppuvuoden aikana kansainvälisten rahtimarkkinoiden kehitykseen.

Koronaviruspandemia vaikuttaa yhä merkittävästi toimintaan yhtiön päämarkkina-alueilla. Mahdolliset yhteiskuntien toimintaa rajaavat toimenpiteet, liikkumisrajoitukset ja teollisuuden komponenttipula saattavat vaikuttaa pääasiakkaiden kysyntään negatiivisesti loppuvuoden aikana. Alusten miehistöihin kohdistuvat koronatartuntatapaukset voivat aiheuttaa alusliikenteeseen viiveitä ja lisäkustannuksia. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät toimenpiteet jatkuvat toistaiseksi vähintään nykyisen tasoisina.

ESL Shipping pyrkii parantamaan kykyään ja joustavuuttaan sopeuttaa toimintaansa kulloinkin vallitsevaa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Aikarahtausalusten määrää ja koostumusta tarkastellaan jatkossakin asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten mukaisesti. Pienemmässä laivaluokassa varustamon solmiessa uusia aikarahtisopimuksia hintataso on noususuunnassa.

ESL Shippingin tarkoituksena on etabloitua nykyistä laajemmin Venäjän arktisen alueen markkinoille. Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Varustamo jatkaa kehitystyötä markkinoiden tehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tulevaisuuden kuljetusratkaisujen tarjoamiseksi. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia käyttää liiketoiminnan kehityksen vauhdittamiseen erilaisia kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevia alusten omistukseen ja rahoitukseen liittyviä, ESL Shippingille uudenlaisia ratkaisuja.

Vuonna 2021 toteutetaan merkittävät, päivitetyn arvion mukaan noin kuuden miljoonan euron arvoiset ympäristöinvestoinnit yhteensä kahteentoista alukseen. Laiteasennusten vuoksi varustamo arvioi koko vuoden alusseisokkien määrän olevan normaalitasoa korkeampi ja painottuvan erityisesti toiseen ja kolmanteen neljännekseen. Telakoinnit tulevat laskemaan toisen ja kolmannen neljänneksen tulosta. Kesäkauden aikana telakoidaan yhteensä kaksitoista suurempaa ja kolme pienempää alusyksikköä. Telakoitavat alukset ovat poissa liikenteestä yhteensä noin 200 vuorokautta. Varustamon näkemyksen mukaan ympäristösäädösten tiukentuminen tulee jatkossa vähentämään Itämerellä liikennöivien alusten määrää.

Liikevaihto      
  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
  Me Me Me
ESL Shipping      
ESL Shipping 43,4 42,7 148,4
  43,4 42,7 148,4

 

Liikevaihto markkina-alueittain
  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
  Me Me Me
ESL Shipping      
Suomi 22,3 20,5 69,4
Skandinavia 11,9 11,2 41,3
Baltia 0,5 0,2 2,2
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,3 1,9 5,4
Muut maat 8,4 8,9 30,1
  43,4 42,7 148,4