ESL -SHIPPING TILINPÄÄTÖS: 1.1.–31.12.2021 – ESL Shippingin liikevoitto oli 26.8 Me

ESL Shipping segmentissä raportoitava AtoB@C Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia.

ESL Shippingin kuljetuskysyntä jatkui vahvana ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä. Varustamon viimeisen neljänneksen liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta nostaen koko vuoden liikevoiton ennätystasolle 26,8 miljoonaan euroon. Tulos osoittaa ESL Shippingin pitkäjänteisen kehitystyön, edelläkävijyyden ja kumppanuusstrategian tuloksellisuuden. Varustamon kasvua vauhditetaan syyskuussa kertomallamme noin 70 miljoonan euron kasvuinvestoinnilla kuuden aluksen sarjaan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja.

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Vuoden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 51 aluksesta kantavuudeltaan 473 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (74 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 25 alusta (24 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

ESL Shippingin neljäs vuosineljännes oli varustamon historian kaikkien aikojen vahvin. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 33 % ja oli 54,7 miljoonaa euroa (41,2). Vuosineljänneksen liikevoitto yli kaksinkertaistui ennätykselliseen 9,8 miljoonaan euroon (4,8). Neljännellä neljänneksellä saavutettu liikevoittoprosentti oli erinomainen 17,9 % (11,7). Tulos on vahva osoitus varustamon pitkäjänteisen kehitystyön ja kumppanuusstrategian tuloksellisuudesta sekä koko henkilöstön operatiivisesta onnistumisesta haastavissa toimintaolosuhteissa. Varustamon kuljettamien lastien äärä nousi vertailukauteen nähden vain hieman 3,9 miljoonaan tonniin (3,8). Tähän vaikuttivat eniten suurten alusten vertailukautta pidemmät merimatkat, ja satamien ruuhkautumisesta kertynyt suuri odotuspäivien lukumäärä.

10-12/2021 10-12/2020 Muutos-% 1-12/2021 1-12/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 54,7 41,2 32,8 191,4 148,4 29,0
Liikevoitto, Me 9,8 4,8 104,2 26,8 7,6 252,6
Liikevoitto-% 17,9 11,7 14,0 5,1

Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus oli neljännellä vuosineljänneksellä historiallisen vahva. Sopimusliikenteen kuljetuskysyntä jatkui erittäin vahvana ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä ja laivaluokissa. Korkea sopimusliikenteen kysyntä rajoitti mahdollisuuksia kohdentaa kapasiteettia spot-rahtauksiin. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli neljännellä neljänneksellä korkealla tasolla, mutta sen kasvua rajoitti toimintaan soveltuvan kapasiteetin puute. Varustamon alukset ovat liikennöineet niille parhaiten sopivilla alueilla mukaan lukien miehistölle ja kalustolle vaativa arktisen alueen liikenne Koillisväylällä.

Neljännellä neljänneksellä vahvistettiin varustamolle strategisesti merkittävä pitkäaikainen kuljetusyhteistyösopimus Metsä Groupin kanssa metsäteollisuustuotteiden ja niiden raaka-aineiden laivauksista. Näihin kuljetuksiin erittäin hyvin sopivien, vähäpäästöisten sähköhybridilaivojen uudisrakennusohjelma on sujunut suunnitellusti. Alusten odotetaan tulevan liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen noin kolmen kuukauden välein.

Laivapolttoaineista dieselpolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut ja Euroopan energiamarkkinoiden häiriöistä eniten kärsineen LNG:n hinta yli kolmikertaistunut vertailukauteen nähden, mutta hinnannousujen kustannusvaikutus on kompensoitu kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

Varustamon toiminnalle keskeistä ovat vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. Neljännellä neljänneksellä julkaistiin ESL Shippingin uudet pitkän tähtäimen vastuullisuustavoitteet, joissa ympäristötyön painopistealueina ovat ilmaan ja mereen joutuvien päästöjen minimointi. Varustamon tavoitteena on puolittaa kuljetussuoritetta kohden syntyvät hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena ovat täysin hiilineutraalit operaatiot vuoteen 2050 mennessä.

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen ESL Shippingin alusten miehistöjen vaihtoihin, huoltoihin ja varaosatoimituksiin puutteellisten lentoyhteyksien ja erilaisten matkustusrajoitusten vuoksi. Miehistöjen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä oli kustannuksia nostava vaikutus. Neljännellä neljänneksen lopussa aloitettiin yhden suuremman aluksen yhteensä noin 20 päivää kestävä telakointi. Yhteensä vuodelle 2021 kertyi telakointipäiviä 229 (120). Aikarahdatut pienemmät alukset olivat poissa liikenteestä tavanomaista enemmän johtuen muun muassa pitkittyneistä telakoinneista ja koronavirustartunnoista.

ESL Shippingin tammi-joulukuun liikevaihto nousi merkittävästi koronaviruspandemian alkuvaiheen shokista johtuneeseen heikkoon vertailukauteen nähden ja oli 191,4 miljoonaa euroa (148,4). Koko vuoden liikevoitto nousi ennätykselliseen 26,8 miljoonaan euroon (7,6). Tammi-joulukuun liikevoittoprosentti oli 14,0 % (5,1).

Tilikauden päättymisen jälkeen ESL Shipping on osana tonnistonsa strategista uudistamista myynyt ja luovuttanut pienimmän, vuonna 1987 rakennetun hinattavan 9000-tonnin proomunsa Espan virolaiselle ostajalle. Kaupasta kirjautuu noin 1,5 miljoonan euron myyntivoitto vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle.

ESL Shippingin näkymät 2022

Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Varustamon sopimusasiakkaiden kuljetusmääräennusteet ovat korkealla tasolla etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Raaka-aine- ja rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen. Suurten alusten rahtihintatasot ovat edelleen pitkän aikavälin kehitys huomioiden hyvällä tasolla.

Aikarahdattavien alusten hintataso pienemmässä laivaluokassa on noussut merkittävästi vuodelle 2022 ja lisäkapasiteetin saatavuuden arvioidaan vähintään ensimmäisen vuosipuoliskon ajan olevan heikko. Asiakassopimusten osin merkittävästikin kohonnut rahtihintataso kompensoi kustannustason nousua.

Koronaviruspandemian aiheuttamat mahdolliset rajoitukset yhteiskuntien, asiakkaiden tuotantolaitosten ja satamien toimintaan saattavat vaikuttaa kysyntään ja varustamon operatiiviseen toimintaan etenkin alkuvuoden aikana. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät ehkäisevät toimenpiteet jatkuvat määrätietoisina, mutta korkea sairastuvuus voi tuoda akuutisti pulaa alusten miehistöistä ja aiheuttaa siten vaikeasti ennakoitavia häiriöitä alusliikenteeseen.

Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on edelleen voimakkaassa kasvussa. Sen lisäksi, että ESL Shipping investoi uusiin erittäin ympäristöystävällisiin aluksiin, varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä ja jopa kokonaan fossiilittomia merikuljetuksia.

Green Coaster -sähköhybridialusten tilaukseen ja sen optioihin liittyen kartoitetaan sijoittajakiinnostusta kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevan alusten omistukseen ja operointiin liittyvän Pooling-mallin puitteissa. Tarkoituksena on vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua ja parantaa kannattavuutta sekä pääoman tuottoa.

Vuoden 2022 aikana telakoidaan kolme suurempaa ja neljä pienempää alusyksikköä yhteensä noin sadan päivän ajaksi. Näiden telakointien jälkeen kaikki ESL Shippingin omistamat alukset on varustettu uusien ympäristömääräysten mukaisilla painolastinkäsittelylaitteilla.

ESL Shipping segmentissä raportoitava AtoB@C Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

ESL Shipping on osana tonnistonsa strategista uudistamista myynyt ja luovuttanut pienimmän, vuonna 1987 rakennetun hinattavan 9000-tonnin proomunsa Espan virolaiselle ostajalle. Kaupasta kirjautuu noin 1,5 miljoonan euron myyntivoitto vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle.