Hallitus esittää alusten bareboat-kaksoisrekisteröinnin määräaikaista sallimista

Hallitus esittää, että aluksen bareboat-kaksoisrekisteröinti Suomessa sallittaisiin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan samanaikaisesti, kun aluksen omistusoikeus on rekisteröity toiseen valtioon. Kaksoisrekisteröinti olisi mahdollista silloin, kun ulkomainen alus rahdataan Suomeen niin sanotulla bareboat-rahtaussopimuksella eli ilman miehistöä.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 18. helmikuuta 2021.

Alus rekisteröitäisiin käyttöoikeuden osalta Suomeen, mutta omistusoikeusrekisteröinti jäisi alkuperäiseen valtioon. Alus kulkisi Suomen lipun alla ja siihen sovellettaisiin Suomen lainsäädäntöä aluksen omistusta ja kiinnitystä koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta.

Liikenne- ja viestintävirasto tekisi päätöksen aluksen käyttörekisteröinnin hyväksymisestä. Hyväksymisen edellytyksenä olisi muun muassa, että alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta.

Esityksen mukaan kaksoisrekisteröinti toisi joustavuutta varustamoiden toimintaan ja toisi mahdollisesti Suomen lipun alle uutta tonnistoa. Tämä edistäisi suomalaisten varustamoiden kilpailukykyä ja loisi työpaikkoja suomalaisille merenkulkijoille.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.