IMO

IMO:ssa kiristettiin tavoitteita kansainvälisen meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n (International Maritime Organization) meriympäristön suojelukomitea pääsi sopuun IMO:n kasvihuonekaasustrategian päivittämisestä. Komitea kokoontui Lontoossa 3.-7.7.2023.

Komitean istunnossa saavutettiin sopu IMO:n kasvihuonekaasustrategian päivittämisestä. Uudistetun strategian tavoite on, että alusten kasvihuonekaasupäästöt ovat nettomääräisesti nolla vuoteen 2050 mennessä tai sen tienoilla huomioiden kansalliset olosuhteet.

Strategian päivitys merkitsee huomattavaa kunnianhimon tason nousua verrattuna vuonna 2018 hyväksyttyyn alustavaan strategiaan, jonka tavoitteena oli vähentää alusten kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasoon verraten.

Osana sopua hyväksyttiin myös kehityspolku ja ohjeelliset tarkistuspisteet vuosille 2030 ja 2040. Vuoteen 2030 mennessä alusten kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 20 prosenttia, tavoitellen 30 prosenttia, vuoteen 2008 verraten. Vuoteen 2040 mennessä alusten kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 70 prosenttia, tavoitellen 80 prosenttia, vuoteen 2008 verraten.

Tavoitetasoissa ja ohjeellisissa tarkistuspisteissä on huomioitu aluspolttoaineiden elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. Tavoitteena on vähentää päästöjä kansainvälisen merenkulun energiajärjestelmän puitteissa, ja siten estää päästöjen siirtyminen muille sektoreille.

Strategia sisältää tavoitteen, jonka mukaan vähintään viisi prosenttia alusliikenteen käyttämästä energiasta tulee kokonaan tai lähes kasvihuonekaasupäästöttömistä teknologioista, polttoaineista tai energialähteistä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on vähimmäistavoite, ja strategian mukaan pyritään 10 prosentin osuuteen.

Lisäksi kokouksessa muun muassa osoitettiin Välimeren luoteisosa erityisen herkäksi merialueeksi sekä hyväksyttiin väliaikainen ohjeistus biopolttoaineiden päästölaskentaan ja useita painolastivesiyleissopimukseen liittyviä sääntömuutoksia.

Seuraavat askeleet päästövähennystoimien kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi

IMO:n jäsenvaltiot pääsivät meriympäristön suojelukomitean istunnossa yhteisymmärrykseen siitä, että maailmanlaajuiset toimet alusliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on hyväksyttävä vuoteen 2025 mennessä. Sovitut toimet astuisivat voimaan viimeistään vuonna 2027.

Saavutetun sovun mukaan maailmanlaajuisiin meriliikenteen päästövähennystoimiin tulee sisällyttää standardi, jolla säädellään aluspolttoaineiden kasvihuonekaasusisällön asteittaista vähentämistä, sekä kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelumekanismi.

Toimenpiteitä kehitetään kattavan vaikutustenarvioinnin pohjalta siten, että ne vähentävät tehokkaasti alan päästöjä. Samalla edistetään tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä oikeudenmukaista ja tasapuolista siirtymää kestäviin energialähteisiin kaikkialla maailmassa.

IMO:n jäsenvaltiot hyväksyivät meriympäristön suojelukomitean istunnossa väliaikaisen ohjeistuksen siitä, miten meriliikenteessä käytetyistä biopolttoaineista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt huomioidaan aluksen energiatehokkuussuunnitelmassa, polttoaineen kulutuksen raportoinnissa IMO:n tiedonkeruujärjestelmään, sekä aluksen hiili-intensiteetin laskennassa.

Nyt hyväksytyn väliaikaisen ohjeistuksen mukaan biopolttoaineen käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrittäminen perustuu biopolttoaineen koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. IMO:n päätöksessä korostetaan, että ohjeistus on väliaikainen ja yksinkertaistettu ratkaisu. Kattavampi menetelmä tullaan kehittämään IMO:n meripolttoaineiden elinkaarianalyysiä koskevan ohjesäännön pohjalta.

Neuvottelut maailmanlaajuisista päästövähennyskeinoista jatkuvat IMO:n meriympäristön suojelukomitean seuraavassa istunnossa huhtikuussa 2024.