Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 671 alusta tammikuussa 2022

Vuoden 2022 tammikuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 236 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 671 alusta ja pienaluksiin 282 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 283 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2022 tammikuussa yhteensä 106 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 873 122. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 754 212 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 541 778.

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 192 kappaletta, erikoisaluksia 180 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 96 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Varsinainen kauppalaivasto 31.01.2022

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 671 1 754 212 705 506
Matkustaja-alukset 192 22 563 9 194
Ro-ro-matkustaja-alukset 54 650 670 286 026
Ro-ro-lastialukset 42 484 851 145 825
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset 88 222 779 94 836
Säiliöalukset 9 176 061 87 591
Erikoisalukset 180 78 438 25 466
Muut alukset 96 12 494 4 061

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 27 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli kasvanut kahdella edeltävän vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia ja muita kuivalastialuksia oli kumpaakin yksi enemmän. Pienalusten määrä oli vähentynyt yhdellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä säilyi ennallaan vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä pysyi samana tammikuussa 2022.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus