Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 675 alusta syyskuussa 2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.9.2021

Vuoden 2021 syyskuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 241 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 675 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 282 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 syyskuussa yhteensä 106 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 810 819. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 687 265 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 456 057.

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 192 kappaletta, erikoisaluksia 180 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 99 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Varsinainen kauppalaivasto 30.9.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 675 1 687 265 664 460
Matkustaja-alukset 192 22 543 9 183
Ro-ro-matkustaja-alukset 53 573 059 239 160
Ro-ro-lastialukset 43 490 478 147 702
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset 89 224 748 96 080
Säiliöalukset 9 177 822 89 808
Erikoisalukset 180 78 544 25 499
Muut alukset 99 13 715 4 521

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 28 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut viidellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli neljä vähemmän. Ro-ro-matkustaja-aluksia, ro-ro-lastialuksia, muita kuivalastialuksia, säiliöaluksia sekä muita aluksia oli jokaista yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli neljä enemmän. Pienalusten määrä säilyi ennallaan vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä laski yhdellä syyskuussa 2021.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus