Viking Linen kurja vuosi päättyi tappiolliseen neljännekseen

Kuva: Jonas Bergsten – Photo taken by Jonas Bergsten using a Canon PowerShot G3., Public Domain,

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

Maailmanlaajuisen covid-19-pandemian seurauksena konserni joutuu vuonna 2020 raportoimaan negatiivisen koko vuoden tuloksen.

Toimintaympäristö oli ensimmäisen kvartaalin päättymisestä lähtien äärimmäisen epäsuotuisa matkustajavarustamoille, mikä johti rajuihin taloudellisiin seurauksiin. Haasteena vuoden aikana oli toiminnan harjoittaminen tilanteessa, jossa kysyntää jäi syntymättä matkustus- ja muiden rajoitusten vuoksi. Matkustajamäärät kääntyivät voimakkaaseen laskuun maaliskuussa 2020, ja vuoden lopussa jouduimme toteamaan, että olimme menettäneet neljä miljoonaa matkustajaa. Lyhyessä ajassa kävi selville, että periaatteessa kaikki tuotot olivat hävinneet, mutta suuri osa kustannuksista oli edelleen jäljellä. Neljästä toimintahaarastamme – rahtiliikenne, henkilöautot, risteilymatkustajat ja reittimatkustajat – ainoastaan rahtiliikenne toimi normaalisti.

Tämän vuoksi pyrimme vuoden aikana vähentämään kustannuksia niin paljon kuin mahdollista. Huhtikuun alussa toteutimme lomautustoimenpiteitä, joilla oli Suomessa nopea vaikutus, sillä lomautuksiin voitiin soveltaa lyhennettyjä ilmoitus- ja neuvotteluaikoja. Ruotsissa ja Virossa vaikutukset olivat hitaampia ja rajallisempia. Kustannusten kurissa pitäminen on näkynyt toiminnassamme myös muuten.

Tappioita pystyttiin vähentämään valtion tukitoimenpiteiden ansiosta, pääasiassa Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen ja Traficomin tukitoimilla. Myös Ruotsin myöntämä tuki lyhytaikaisiin lomautuksiin ja Viron erilaiset tukitoimenpiteet auttoivat tilannetta.

Maksuvalmius talvella 2020–2021 turvattiin valtion takaamilla 38,7 miljoonan euron likviditeettilainoilla. Lisäksi Finnveralta ja Suomen Vientiluotolta saatiin lykkäystä lainanlyhennyksiin. 

Syksyllä 2020 konsernille sattui kaksi haveria, kun Amorella ajoi karille Ahvenanmaan saaristossa syyskuussa ja Viking Grace lähellä Maarianhaminaa marraskuussa.  Karilleajosta aiheutui vahinkoa ainoastaan aluksille, lähinnä Amorellalle. Gabriella korvasi alukset niiden ollessa korjattavana, minkä vuoksi tulosvaikutus oli vähäistä. Samalla voitiin tehdä suunnitellut vuositelakoinnit. Miehistöt hoitivat haveritilanteet esimerkillisesti.

Matkustajien turvallisuuteen liittyvät kysymykset olivat keskeisellä sijalla vuoden aikana. Matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus on Viking Linelle ensiarvoisen tärkeää, myös vallitsevan pandemian aikana. Varustamossa on tehty pitkään työtä tartuntatautien ehkäisemiseksi. Keväällä päätimme hankkia kolmannen osapuolen arvioinnin tautien ehkäisemiseksi tekemämme työn laadun varmistamiseksi. Arvioinnin suoritti luokituslaitos DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd), joka myönsi meille My Care -menetelmän mukaisen verifioinnin ensimmäisenä varustamona maailmassa.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta–31. joulukuuta 2020 188,8 miljoonaa euroa (496,4 Meur 1. tammikuuta–31. joulukuuta 2019). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 26,9 miljoonaa euroa (0,4 Meur). Liiketulos oli -49,3 miljoonaa euroa (17,4 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-3,8 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -52,9 miljoonaa euroa (13,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -42,3 miljoonaa euroa (10,8 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 148,2 miljoonaa euroa (448,4 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 38,8 miljoonaa euroa (45,6 Meur). Myyntikate oli 137,9 miljoonaa euroa (363,3 Meur).

Käyttökulut vähenivät 41,1 prosenttia 189,4 miljoonaan euroon (321,7 Meur). Polttoainekulut vähenivät 33,7 prosenttia 31,2 miljoonaan euroon (47,0 Meur).

Neljännellä kvartaalilla 1. lokakuuta–31. joulukuuta 2020 konsernin liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa (115,6 Meur 1. lokakuuta–31. joulukuuta 2019). Liiketulos oli -14,1 miljoonaa euroa (-0,1 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät neljännellä kvartaalilla 75,9 prosentilla ja olivat 25,0 miljoonaa euroa (103,8 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,1 miljoonaa euroa (11,3 Meur). Myyntikate oli 23,1 miljoonaa euroa (83,7 Meur). Käyttökulut vähenivät 47,7 prosentilla 40,7 miljoonaan euroon (77,8 Meur).

Meneillään oleva covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, oli tappiollinen ja täten huomattavasti huonompi vuonna 2020 kuin aikaisempina vuosina covid-19-pandemian takia. Pandemia on vaikuttanut ihmisiin, yrityksiin ja markkinoihin. Konserni reagoi kriisiin nopeasti ja sopeutti toimintansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen.

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Konsernin maaorganisaatiota sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen lokakuussa. Neuvottelut johtivat henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen, ja ne koskivat noin 120:tä maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80:tä merellä työskentelevää henkilöä.

Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät.

Konserni sai toimintavuonna likviditeettitukea sekä huoltovarmuustukea rahtiliikenteeseen ja julkiseen palveluvelvoitteeseen liittyvää tukea. Ruotsalaiset tytäryhtiöt ovat saaneet muutostukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa. Viking Linen maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtiölle on myönnetty valtion takaukset enintään 38,7 miljoonan euron likviditeettilainoille. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2019, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, olivat osittain uusilla reiteillä rajoitetuin aikatauluin. Jakson aikana useat alukset seisoivat koko ajan tai osan aikaa satamissa covid-19-pandemian takia.

Amorella ajoi karille 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa ja oli poissa liikenteestä 3. marraskuuta saakka. Karilleajo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 21. syyskuuta–3. marraskuuta. Viking Grace sai 21. marraskuuta 2020 pohjakosketuksen Maarianhaminan sataman ulkopuolella ja oli poissa liikenteestä 29. marraskuuta saakka. Pohjakosketus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 23.–29. marraskuuta.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana 1 927 302 matkustajaa (6 300 480). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 26,6 prosenttia (31,9 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 125 693 yksikkökuormaa (133 940). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,1 prosenttia (18,4 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 27,0 prosenttia (31,9 %)

Rahoitus ja kassavirta

Konsernin maksuvalmius oli kireä vuoden aikana. 31. joulukuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 108,2 miljoonaa euroa (100,0 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 50,7 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 29,7 miljoonaa euroa (62,8 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 7,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -42,3 miljoonaa euroa (38,0 Meur). Investointien nettorahavirta oli -12,3 miljoonaa euroa (-29,5 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli 21,5 miljoonaa euroa (-7,6 Meur).

Viking Line Abp sopi 14. heinäkuuta 2020 ja 23. joulukuuta 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020–31.7.2021 aikana erääntyvien 22,4 miljoonan euron lainanlyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Valtioneuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2020 valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla Viking Line suunnitteli yhtiön maksuvalmiuden parantamista ja siten taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut likviditeettilainoista 31,5 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan minimivaatimuksia rahavaroille ja omavaraisuus-asteelle sekä maksimitasoa tunnusluvulle nettovelka / käyttökate. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus vuonna 2020 rikotuista ehdoista, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta tai myymällä varoja.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 15,0 miljoonaa euroa (29,9 Meur), josta 7,4 miljoonaa euroa (23,6 Meur) koskee kuluja ja ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 7,9 prosenttia liikevaihdosta (6,0 %).

Uuden aluksen Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden 2021 lopussa. Toimitus tapahtuu näin ollen sopimuksen mukaisen ajankohdan jälkeen.

Riskit ja riskienhallinta

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.

Strategiset riskit

Yleisen taloustilanteen, merenkulkupolitiikan, säännöstön ja lainsäädännön muutoksilla, ilmastonmuutoksella sekä kilpailutilanteella ja markkinakehityksellä voi olla kielteinen ja olennainen vaikutus konsernin tuotteiden ja palvelujen kysyntään, konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Vuoden aikana tapahtuvat kausivaihtelut vaikuttavat Viking Linen liiketoimintaan. Kolmannen kvartaalin tulos tuottaa yleensä suurimman osan vuoden tuloksesta. Viranomaisten covid-19-pandemian vuoksi määräämät matkustusrajoitukset sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyvä epävarmuus vaikuttavat risteilyjen ja laivaliikenteen markkinoihin Itämerellä vuonna 2021.

Poliittiset päätökset voivat muuttaa Viking Linen toimintaedellytyksiä, millä on mahdollisia negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle. Ahvenanmaan veropoikkeus, joka mahdollistaa verottoman myynnin Ahvenanmaan liikenteessä, on kuitenkin pysyvä. Merenkulun edistämistä koskevat EU-komission suuntaviivat, jotka mahdollistavat merimiesten nettopalkkajärjestelmän, ovat voimassa toistaiseksi.

Suomalaista merenkulkua ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ympäristömääräykset, EU-direktiivit, HELCOM-suositukset ja kansallinen lainsäädäntö. Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehitystä ja ratkaisuja, joita tutkimus tarjoaa yhä tiukempiin ympäristömääräyksiin.

EU:n rikkidirektiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 Itämeren osalta ja merkitsi vaihtamista polttoaineeseen, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 prosenttia. Lisäksi IMO on päättänyt, että Itämerestä tulee nk. typpikontrollialue (Nitrogen Oxide Emission Control Area, NECA), jossa uusilla aluksilla on tiukemmat päästövaatimukset 1. tammikuuta 2021 alkaen. EU on puolestaan asettanut vaatimuksia, jotka koskevat EU:n satamissa liikennöivien suurten alusten (yli 5 000 bruttotonnia) hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista (MRV).

Operatiiviset riskit

Konsernin liiketoiminta on riippuvainen toimivasta logistiikasta ja toimivista tietojärjestelmistä sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä että päivittäisessä toiminnanhallinnassa. Järjestelmiin tunkeutuminen ja järjestelmien vioittuminen tai toimintahäiriöt voivat johtaa toiminnan keskeytymiseen ja mahdollisiin seuraamuksiin. Kyberhyökkäykset ovat kasvava ja muuttuva maailmanlaajuinen ongelma. Liikenteen tai tietoliikenteen häiriöillä voi olla negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Viking Line pyrkii minimoimaan pitkien suunnittelemattomien liikennekatkosten riskiä alusten jatkuvalla kunnossapidolla, hyvin kehitetyllä turvajärjestelmällä, asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Tietojenkäsittelyn riskit minimoidaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia turvajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia työtapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien luotettavuuteen.

Osaavan henkilöstön rekrytointi, säilyttäminen ja kehittäminen on ratkaisevan tärkeää yhtiön menestykselle. Covid-19-pandemian aikana Viking Line on lomauttanut ja irtisanonut työntekijöitä, ja avainhenkilöiden menettämisen riski on kasvanut. Kyvyttömyys houkutella uusia työntekijöitä voi haitata konsernin toimintaa.

Vahinkoriskit

Meriturvallisuutta ohjaa turvallisuuspolitiikkamme, jolla on korkein prioriteetti Viking Linen toiminnassa. Johtamisjärjestelmiemme ISMC:n (International Safety Management Code) ja ISPS:n (International Ship & Port Facility Security Code) avulla pyrimme systemaattisesti tunnistamaan potentiaaliset riskitilanteet ja siten ehkäisemään onnettomuuksia. Tavoitteenamme on parantaa turvallisuutta jatkuvasti.

Viking Linella on nollavisio erilaisten laivalla tapahtuvien rikosten, ahdistelun ja järjestyshäiriöiden osalta. Teemme jatkuvasti töitä sen toteuttamiseksi. Näitä kysymyksiä käsittelevä ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja myös ulkopuolista osaamista on käytetty.

Viking Line ylläpitää kriisivalmiussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja lieventää matkustajiin, henkilökuntaan, liikenteeseen, omaisuuteen, ympäristöön, toimintaan ja yhtiön luotettavuuteen vakavasti vaikuttavien poikkeustapausten ja kriisienseurauksia. Kriisivalmiussuunnitelmaan kuuluu tehokas hälytysjärjestelmä, joka kokoaa nopeasti konsernin sisäisen kriisiorganisaation. Kriisitilanteissa kriisiorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Kun kriisityössä tarvitaan tukea ja apua, käytetään eri organisaatioita, yrityksiä ja asiantuntijoita. Viestintä, tiedotus ja kriisituki ovat kriisiorganisaation työn olennaisia osia. Organisaatiota koulutetaan jatkuvasti, jotta se olisi tehokas ja kestävä huolimatta fyysisestä ja psyykkisestä paineesta. Kriisiorganisaation työn tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ehkäistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja sekä hoitaa pelastustoimet niin tehokkaasti, että toiminta voi palata normaaliksi mahdollisimman pian vahingoittamatta yhtiön mainetta.

Konsernin alusten kirjanpitoarvo on 254,1 miljoonaa euroa (266,0 Meur). Alukset on vakuutettu kasko- ja kaskoetuusvakuutuksilla 598,0 miljoonan euron arvosta (598,0 Meur). Kaikille aluksille on lisäksi otettu strike/delay-, P&I (Protection and Indemnity)- ja PLR (Passenger Liability Regulation) -vakuutus.

Taloudelliset riskit

Konserni on alttiina myös erilaisille taloudellisille riskeille, mm. valuuttakurssien vaihteluille. Covid-19-pandemia vaikuttaa Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen olennaisesti.

Tuotot muodostuvat euroina ja Ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen ostohintoihin vaikuttavat muut valuutat, pääasiassa Yhdysvaltain dollari.

Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen.

Konserni altistuu hintariskille osakkeiden osalta, jotka luokitellaan käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. Konsernin omistamien Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden arvo on määritelty tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella. Rahavirtojen laskelma perustuu eri arviointeihin ja oletuksiin, joilla on olennainen vaikutus nykyarvoon.

Ennakkomaksut, jotka koskevat rakenteilla olevaa alusta, olivat 54,2 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020, 4,9 miljoonan euron EU-tuen vähentämisen jälkeen. Ne käsittävät laivanrakennussopimuksen mukaisia ennakkomaksuja, suunnittelu- ja valvontatehtävistä aiheutuneita kuluja sekä aktivoituja lainakuluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 20,4 miljoonan euron suunnittelu-, valvonta- ja lainakulut kirjataan silloin kuluiksi.

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistaan. Tietoa Viking Linen vastuullisuustyöstä löytyy myös yhtiön kotisivuilta Vikingline.com.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 640 henkilöä (2 632), joista emoyhtiössä 1 113 (1 986). Maissa työskenteli 397 henkilöä (594) ja merellä 1 243 henkilöä (2 038).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli keskimäärin 157 (245) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä.

Vuoden 2020 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 2 156 henkilöä (2 810), joista 1 693 henkilöä (2 198) asui Suomessa. Ruotsissa asuvien työntekijöiden määrä oli 354 henkilöä (507). Virossa asui 100 (91) ja muissa maissa 9 henkilöä (14).

Miesten osuus oli 55,9 prosenttia (55,2 %) ja naisten osuus 44,1 prosenttia (44,8 %). Johtotehtävissä olevien naisten osuus oli 28,3 prosenttia (27,1 %). Henkilöstön keski-ikä oli 46,5 (45).

Vuonna 2020 henkilöstön määrä oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019, koska suuri osa henkilökunnasta Suomessa oli lomautettuna toimintavuonna. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia.

Syyskuussa aloitettiin konsernin maissa olevaa henkilöstöä sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut johtivat henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen, ja ne koskivat noin 120:tä maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80:tä merellä työskentelevää henkilöä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa Cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 julkaistaan erikseen. Tietoa Viking Linen hallinnoinnista löytyy osoitteesta Vikingline.com.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Liikennöintialueemme viranomaiset ovat ottaneet uudelleen käyttöön tiukat matkustusrajoitukset tilinpäätöspäivän jälkeen. Vuonna 2020 alkaneita lomautuksia tullaan jatkamaan vuonna 2021. Muutoin hallitus ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Viking Line Abp:n tase 31. joulukuuta 2020 osoittaa, että vapaa oma pääoma on 32 656 664,46 euroa.Hallitus esittää yhtiökokoukselle:Toimintavuodelta 2020 ei jaeta osinkoa, ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 32 656 664,46 euroa.

Konsernin tuloslaskelma
2020 2019 2020 2019
MEUR Liite 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
LIIKEVAIHTO 4 34,6 115,6 188,8 496,4
Liiketoiminnan muut tuotot 5 10,2 0,2 26,9 0,4
Kulut
Tavarat ja palvelut 11,6 31,9 50,8 133,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 16,3 28,7 72,9 117,1
Poistot ja arvonalentumiset 6,6 6,1 24,8 24,6
Liiketoiminnan muut kulut 7 24,4 49,2 116,5 204,6
58,9 115,9 265,0 479,4
LIIKETULOS -14,1 -0,1 -49,3 17,4
Rahoitustuotot 0,4 0,1 0,4 0,5
Rahoituskulut -0,8 -0,3 -3,9 -4,3
TULOS ENNEN VEROJA -14,5 -0,3 -52,9 13,6
Tuloverot 8 2,9 0,0 10,5 -2,7
TILIKAUDEN TULOS -11,6 -0,3 -42,3 10,8
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -11,6 -0,3 -42,3 10,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -1,07 -0,03 -3,92 1,00
Konsernin laaja tuloslaskelma
2020 2019 2020 2019
MEUR 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
TILIKAUDEN TULOS -11,6 -0,3 -42,3 10,8
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 1,1 0,5 0,8 -0,3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 0,6 -3,9 0,6 -3,9
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,7 -3,4 1,4 -4,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -9,9 -3,7 -40,9 6,6
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -9,9 -3,7 -40,9 6,6
Konsernitase
MEUR Liite 31.12.2020 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,3
Maa-alueet 0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 6,8 7,3
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1,8 2,2
Alukset 254,1 266,0
Koneet ja kalusto 2,7 3,9
Käyttöoikeusomaisuus 4,7 5,2
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus 54,2 49,5
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat 28,6 28,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 356,8 366,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10,9 16,9
Tuloverosaamiset 0,1 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 28,2 28,0
Rahavarat 29,7 62,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 68,8 108,1
VARAT YHTEENSÄ 425,6 474,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8
Rahastot 2,5 1,9
Muuntoerot -1,8 -2,5
Kertyneet voittovarat 191,8 233,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 194,2 235,1
Oma pääoma yhteensä 194,2 235,1
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 8 27,1 37,7
Korolliset velat 108,2 100,0
Vuokrasopimusvelat 3,0 3,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 138,3 141,3
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 38,6 23,5
Vuokrasopimusvelat 1,8 1,7
Tuloverovelat 0,0 2,1
Ostovelat ja muut velat 52,7 70,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 93,1 97,6
Velat yhteensä 231,4 238,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 425,6 474,0
Konsernin rahavirtalaskelma
2020 2019
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -42,3 10,8
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 24,8 24,6
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot 0,0 0,0
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -0,4 0,4
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 3,9 3,8
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 -0,1
  Osinkotuotot 0,0 -0,4
  Tuloverot -10,5 2,7
Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -0,2 2,7
  Vaihto-omaisuuden muutos 6,0 -0,6
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -17,5 -1,2
Maksetut korot -3,1 -3,4
Maksetut muut rahoituskulut -1,1 -0,5
Saadut korot 0,0 0,0
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,1
Maksetut verot -1,8 -0,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -42,3 38,0
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -6,7 -5,4
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -0,9 -1,0
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus -7,4 -23,6
EU-tuki 2,6
Investoinnit käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattaviin rahoitusvaroihin 0,0
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 0,0 0,1
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen myynti 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen takaisinmaksut 0,1
Saadut osingot 0,0 0,4
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -12,3 -29,5
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen nostot 31,5 20,0
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -16,0 -23,5
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 8,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -2,0 -1,9
Maksetut osingot -2,2
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 21,5 -7,6
RAHAVAROJEN MUUTOS -33,1 0,9
Rahavarat tilikauden alussa 62,8 61,8
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 29,7 62,8

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
Tilikauden tulos -42,3 -42,3
Muuntoerot 0,0 0,6 0,2 0,8
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus 0,6 0,6
Tilikauden laaja tulos 0,6 0,6 -42,1 -40,9
Osingonjako
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7
Tilikauden tulos 10,8 10,8
Muuntoerot 0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus -3,9 -3,9
Tilikauden laaja tulos -3,9 -0,2 10,7 6,6
Osingonjako -2,2 -2,2
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa -2,2 -2,2
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2020 2020 2020 2020 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
LIIKEVAIHTO 34,6 56,6 22,6 75,0 115,6
Liiketoiminnan muut tuotot 10,2 0,7 14,9 1,2 0,2
Kulut
Tavarat ja palvelut 11,6 15,3 4,0 20,0 31,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 16,3 15,5 13,8 27,3 28,7
Poistot ja arvonalentumiset 6,6 6,0 6,0 6,1 6,1
Liiketoiminnan muut kulut 24,4 28,3 19,6 44,2 49,2
58,9 65,1 43,4 97,7 115,9
LIIKETULOS -14,1 -7,8 -5,9 -21,5 -0,1
Rahoitustuotot 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
Rahoituskulut -0,8 -1,0 -0,2 -1,9 -0,3
TULOS ENNEN VEROJA -14,5 -8,8 -6,1 -23,4 -0,3
Tuloverot 2,9 1,7 1,2 4,7 0,0
TILIKAUDEN TULOS -11,6 -7,1 -4,9 -18,7 -0,3
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -11,6 -7,1 -4,9 -18,7 -0,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -1,07 -0,66 -0,46 -1,74 -0,03
Konsernin laaja tuloslaskelma 
vuosineljänneksittäin
2020 2020 2020 2020 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
TILIKAUDEN TULOS -11,6 -7,1 -4,9 -18,7 -0,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 1,1 -0,1 0,9 -1,1 0,5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat 0,6 0,0 -3,9
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,7 -0,1 0,9 -1,1 -3,4
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -9,9 -7,2 -4,0 -19,8 -3,7
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -9,9 -7,2 -4,0 -19,8 -3,7

 

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
MEUR 31.12.2020 31.12.2019
Vastuusitoumukset 153,9 138,7
Omasta puolesta annetut vakuudet 376,9 255,5
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 158,7 158,1
 – kokonaisarvo 200,7 198,2
Tunnusluvut ja tilastot
2020 2019
1.1–31.12. 1.1–31.12.
Oma pääoma / osake, euroa 17,98 21,77
Osinko / osake, euroa 0,00 0,00
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 10 800 000 10 800 000
Oman pääoman tuotto, ROE -19,7 % 4,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI -13,8 % 4,8 %
Omavaraisuusaste 46,4 % 50,7 %
Investoinnit, Meur 15,0 29,9
 – % liikevaihdosta 7,9 % 6,0 %
Matkustajat 1 927 302 6 300 480
Yksikkökuormat 125 693 133 940
Henkilöstö, keskimäärin 1 640 2 632
Tulos / osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (Tulos ennen veroja – tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna
vähemmistöosuus (keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)
/ (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo))
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.
Annetut tilinpäätöstietoja ei ole tilintarkastettu.

Tammikuu–joulukuu 2020 (tammikuu–joulukuu 2019)

  • Liikevaihto oli 188,8 miljoonaa euroa (496,4 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 26,9 miljoonaa euroa (0,4 Meur).
  • Liiketulos oli -49,3 miljoonaa euroa (17,4 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-3,8 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -52,9 miljoonaa euroa (13,6 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -42,3 miljoonaa euroa (10,8 Meur).

Neljäs kvartaali 2020 (neljäs kvartaali 2019)

  • Liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa (115,6 Meur).
  • Liiketulos oli -14,1 miljoonaa euroa (-0,1 Meur).

Näkymät koko toimintavuodelle 2021

Covid-19-pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti vuonna 2020, ja negatiivinen vaikutus jatkuu. Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista, tuista, rokotusohjelmien vaikutuksista ja niihin liittyvistä matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Vaikutusta tulokseen on liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta.