Puolivuosikatsaus ajalta tammikuu – kesäkuu 2021: Viking Line nousi selkeästi pinnalle – Mariellan myynti avitti

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen yhtiön toimintaan ja tulokseen, mutta palveluidemme kysyntä on kuitenkin kasvanut vuosineljänneksen lopussa etenkin Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välillä. Suomen ja Viron välistä liikennettä on rajoitettu ankarasti. Yhtiön liikennöintivelvoitteet ja kustannusten hallinta ovat olleet keskiössä kauden aikana.  Käynnissä oleva covid-19-pandemia on vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta lähtien rajoittanut voimakkaasti yhtiön mahdollisuuksia harjoittaa normaalia liiketoimintaa.
Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto supistui 26,7 prosentilla ja oli 71,5 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2021 (97,5 milj. euroa 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2020). Liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (–27,4 milj. euroa).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 34,1 prosentilla ja olivat 50,1 miljoonaa euroa (76,0 milj. euroa), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 20,4 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa). Myyntikate oli 55,2 miljoonaa euroa (73,5 milj. euroa). Käyttökulut vähenivät 29,3 prosentilla 74,1 miljoonaan euroon (104,9 milj. euroon).

Toisen vuosineljänneksen tulosta leimasivat liikennöintivelvoitteet ja rahtiliikenne, mutta myös matkustajaliikenteen kysyntä kasvoi jakson loppua kohden.

Liikevaihto kasvoi 107,7 prosenttia ja oli 46,9 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa 1. huhtikuuta– 30. kesäkuuta 2020). Liiketulos oli 12,2 miljoonaa euroa (–5,9 milj. euroa).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konserni sai tukea Traficomilta yleisen liikennöintivelvoitteen täyttämiseen reiteillä Turku–Maarianhamnina/Långnäs–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna. Lisäksi olemme saaneet tukea ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) uudelleentyöllistämiseen sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä kuudella aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Toisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin Mariellan bareboat hire-/purchase -sopimus. Konsernin muut alukset liikennöivät samoilla reiteillä kuin vuonna 2020, mutta Helsingin ja Tukholman sekä Tukholman ja Maarianhaminan välillä tavallisesti liikennöivät alukset seisoivat osittain satamissa covid-19-pandemian vuoksi. Gabriella jatkoi 12. kesäkuuta Helsinki-Tukholma-vuoroa ja erikoisristeilyjä.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 538 348 matkustajaa (998 483). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 32,1 prosenttia (27,0 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 65 214 yksikkökuormaa (62 409). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 16,8 prosenttia (17,1 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 31,4 prosenttia (24,1 %)

Vallitseva pandemia on rajoittanut matkustamista. Euroopan komission määräämät koronatodistukset tulivat saataville kesäkuun lopulla. Niiden täytäntöönpano on käynnissä kaikissa EU-maissa. Koronatodistukset tarjoavat Viking Linen liikennöintialueen maille puitteet pandemian aikana vahvistettujen kansallisten säännösten purkamiselle. Covid-19-rokotusohjelmien edetessä matkojen kysynnän odotetaan lisääntyvän aiempaan verrattuna erityisesti lähialueella.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 8,3 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa), mistä 3,8 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 11,6 prosenttia liikevaihdosta (9,5 %).

Uuden aluksemme Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden lopussa.  Toimitus on näin ollen sopimuksenmukaisen toimitusajan jälkeen.

30. kesäkuuta 2021 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 99,3 miljoonaa euroa (88,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 46,3 prosenttia, kun se oli 49,3 prosenttia edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 41,8 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2021 (10,4 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (–20,2 milj. euroa). Investointien nettorahavirta oli 9,8 miljoonaa euroa (–8,8 milj. euroa) ja rahoituksen nettorahavirta oli  –2,9 miljoonaa euroa (–3,0 milj. euroa).

Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2020 aikana valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla parannettiin yhtiön maksuvalmiutta ja taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat näistä maksuvalmiuslainoista 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut maksuvalmiuslainoista 43,0 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2021. Viking Line sitoutuu takauksen ehdoissa olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettovelan enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä kovenanttiehdoista, jotka rikottiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

15 miljoonan euron lainoille on myönnetty vapautus tietyistä kovenanttiehdoista 31.12.2021 saakka. Yhtiö on neuvotellut hyvässä hengessä poikkeuksen jatkamisesta. Päätöksen odotetaan syntyvän syyskuussa 2021. Raportointikauden lopussa myönnetty poikkeus ei ollut voimassa seuraavien 12 kuukauden aikana, joten tässä raportissa laina luokitellaan taseessa lyhytaikaiseksi. Laina luokitellaan pitkäaikaiseksi sen jälkeen, kun yritys on saanut päätöksen poikkeuksesta.

Viking Line Abp sopinut Mariellan myymisestä Corsica Ferries SAS:lle, ja alus toimitettiin toukokuussa 2021.

Mariellan myynti on askel kohti yhtiön taloudellisen aseman vahvistamista, mutta sitä perusteltiin myös aluksen iän vuoksi. Myynti toteutetaan Bareboat hire / purchase rahtausjärjestelmänä. Kokonaismyyntihinta on 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa.  Myynnin tulosvaikutus on 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut 3 % korolla.

Viking Line Abp teki Turun kaupungin kanssa esisopimuksen Turun satamassa sijaitsevan terminaalirakennuksen lunastamisesta noin 17,8 miljoonalla eurolla. Lunastuksen syynä on terminaalirakennuksen maanvuokrasopimuksen päättyminen vuonna 2025. Lopullisen ostosopimuksen odotetaan syntyvän 31. elokuuta, ja samalla tehdään vuokrasopimus Turun sataman terminaalitiloista.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 265 henkilöä (1 802), joista emoyhtiössä 830 (1 249). Maissa työskenteli 344 henkilöä (444) ja merellä 921 henkilöä (1 358).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 140 (158) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2021 on huomattavasti alhaisempi kuin 2020 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Lomautusten lisäksi maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla tehdyt irtisanomiset ovat vaikuttaneet työntekijöiden määrään.

Riskitekijöitä

Covid-19-pandemia vaikutti Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti, ja negatiivinen vaikutus jatkuu.

Epävarmuus viranomaisvaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuusasteesta. Rahoittajat voivat vaatia ennenaikaisia lainanmaksuja tai irtisanoa lainat, jos ehtoja ei täytetä.

Tammi–kesäkuu 2021 (tammi–kesäkuu 2020)

  • Liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa (97,5 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 33,6 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (–27,4 milj. euroa).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat –2,4 miljoonaa euroa (–2,1 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 2,2 miljoonaa euroa (–29,5 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 2,7 miljoonaa euroa (–23,7 milj. euroa).
  • Muuttuneet tulosnäkymät. Toimintavuoden 2021 näkymät ovat paremmat kuin vuoden 2020 tulos. Parantunut kysyntä vuoden 2021 toisen kvartaalin lopusta alkaen vahvistaa tulosta yhdessä Mariellan myynnin ja Turun terminaalin arvioidun lunastuksen kaltaisten kertaluonteisten erien kanssa. On edelleen epävarmaa, miten viranomaisvaatimukset, tuet, rokotusohjelmien ja niihin liittyvien matkustajaliikenteen rajoitusten vaikutukset sekä markkinoiden kysyntä vaikuttavat Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan koko vuoden 2021 osalta, mutta kaikkineen hallitus arvioi, että liiketulos tulee olemaan positiivinen.

Edellisessä raportissa näkymät olivat seuraavat:

Viranomaisvaatimusten, tukien, rokotusohjelmien ja niihin liittyvien matkustajaliikenteen rajoitusten sekä markkinoiden kysynnän epävarmuus tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikutusta tulokseen on liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta.

Toinen vuosineljännes 2021 (toinen vuosineljännes 2020)

  • Liikevaihto oli 46,9 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 12,2 miljoonaa euroa (–5,9 milj. euroa).