Toimintakatsaus ajalta tammikuu – maaliskuu 2021: Viking Linen tappio pieneni – Ei vieläkään ohjeistusta

Toimintakatsaus ajalta tammikuu – maaliskuu 2021.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto supistui 67,2 prosentilla ja oli 24,6 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2021 (75,0 Meur 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2020). Liiketulos oli -7,7 miljoonaa euroa (-21,5 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 77,1 prosentilla ja olivat 14,5 miljoonaa euroa (63,2 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,6 miljoonaa euroa (11,3 Meur). Myyntikate oli 19,6 miljoonaa euroa (54,9 Meur). Käyttökulut vähenivät 54,6 prosenttia 32,4 miljoonaan euroon (71,5 Meur).

Ensimmäisen kvartaalin tulokselle on ominaista matkustajasektorin alhainen kysyntä, jolloin liikennöintivelvoitteesta ja rahdista saadut tulot ovat tärkeimmät tulojen lähteet.

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät voimakkaasti jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Lomautusten lisäksi myös irtisanomiset maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla ovat vaikuttaneet kustannusten vähenemiseen.

12 maaliskuuta 2021 aloitettiin vielä irtisanomisia koskevat neuvottelut Viking Cinderellalla. Neuvottelut koskevat 84 henkilöä.

Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät toiminnan supistumisen johdosta.

Jakson aikana konserni sai tukea Traficomilta yleisen palveluvelvoitteen täyttämiseen sekä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) uudelleentyöllistämiseen. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2020, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, seisoivat satamassa COVID-19 pandemian takia.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana 170 362 matkustajaa (842 229). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 28,1 prosenttia (28,1 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 31 755 yksikkökuormaa (31 538). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,0 prosenttia (17,1 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 29,6 prosenttia (23,9 %)

Pandemia on rajoittanut voimakkaasti kaikkea matkustamista. EU-komissio on nyt kuitenkin päättänyt, että niin sanotut digitaaliset vihreät todistukset otetaan käyttöön EU-maiden välisessä matkustajaliikenteessä kesällä 2021. Digitaaliset vihreät todistukset tarjoavat matkustusalueen maille yhteisen toimintakehyksen, jonka avulla tämänhetkiset kansalliset matkustusrajoitukset voidaan poistaa hallitusti. Kansallisten covid-19-rokotusohjelmien edetessä etenkin lähimatkailun kysynnän arvioidaan kasvavan.

Rahoitus ja kassavirta

Konsernin investoinnit olivat 2,5 miljoonaa euroa (7,0 Meur), mistä 2,1 miljoonaa euroa (2,7 Meur) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 10,0 prosenttia liikevaihdosta (9,4 %).

Uuden aluksen Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden 2021 neljännellä kvartaalilla. Toimitus tapahtuu näin ollen sopimuksen mukaisen ajankohdan jälkeen.

31. maaliskuuta 2021 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 39,9 miljoonaa euroa (92,6 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,1 %, kun se edellisenä vuonna oli 48,4 %.

Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 24,9 miljoonaa euroa (34,2 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 4,7 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2021 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -10,6 miljoonaa euroa (-28,0 Meur). Investointien nettorahavirta oli -2,5 miljoonaa euroa (-6,9 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli 8,3 miljoonaa euroa (6,4 Meur).

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2020 valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla Viking Line paransi yhtiön maksuvalmiutta ja siten taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut likviditeettilainoista 39 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2021. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan minimivaatimuksia rahavaroille ja omavaraisuusasteelle sekä maksimitasoa tunnusluvulle nettovelka / käyttökate. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana rikotuista ehdoista, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Yhtiölle on myönnetty poikkeus kovenanttiehdoista 31.12.2021 asti koskien 74,6 miljoonan euron lainaa. Yhtiö on käynyt neuvotteluja poikkeuksen pidentämisestä positiivisessa hengessä. Päätös odotetaan saatavan toukokuussa 2021. Koska olemassa oleva poikkeus ei ole voimassa 12 kuukautta raportointikauden päättymisestä, on laina luokiteltu tässä katsauksessa taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Laina luokitellaan takaisin pitkäaikaisiin velkoihin, kun päätös poikkeuksen pidentämisestä on saatu.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta tai myymällä varoja.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 224 henkilöä (2 451), joista emoyhtiössä 776 (1 846). Maissa työskenteli 324 henkilöä (567) ja merellä 900 henkilöä (1 884).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 135 (216) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2021 on huomattavasti alhaisempi kuin 2020 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Lomautusten lisäksi myös irtisanomiset maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla ovat vaikuttaneet henkilöstön määrään.

Riskitekijöitä

Covid-19 -pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti ja negatiivinen vaikutus jatkuu.

Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuusasteesta. Rahoittajat voivat vaatia ennenaikaisia lainanmaksuja tai irtisanoa lainat, jos ehtoja ei täytetä.

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2021 2020 2020 2020 2020
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
LIIKEVAIHTO 24,6 34,6 56,6 22,6 75,0
Liiketoiminnan muut tuotot 10,3 10,2 0,7 14,9 1,2
Kulut
Tavarat ja palvelut 5,0 11,6 15,3 4,0 20,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 13,5 16,3 15,5 13,8 27,3
Poistot ja arvonalentumiset 5,1 6,6 6,0 6,0 6,1
Liiketoiminnan muut kulut 19,0 24,4 28,3 19,6 44,2
42,5 58,9 65,1 43,4 97,7
LIIKETULOS -7,7 -14,1 -7,8 -5,9 -21,5
Rahoitustuotot 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Rahoituskulut -1,3 -0,8 -1,0 -0,2 -1,9
TULOS ENNEN VEROJA -8,9 -14,5 -8,8 -6,1 -23,4
Tuloverot 1,8 2,9 1,7 1,2 4,7
TILIKAUDEN TULOS -7,2 -11,6 -7,1 -4,9 -18,7
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,2 -11,6 -7,1 -4,9 -18,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,66 -1,07 -0,66 -0,46 -1,74
Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2021 2020 2020 2020 2020
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
TILIKAUDEN TULOS -7,2 -11,6 -7,1 -4,9 -18,7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,5 1,1 -0,1 0,9 -1,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat 0,6 0,0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,5 1,7 -0,1 0,9 -1,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -7,6 -9,9 -7,2 -4,0 -19,8
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,6 -9,9 -7,2 -4,0 -19,8

Tunnusluvut ja tilastot

2021 2020 2020
1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.–31.12.
Oma pääoma / osake, euroa 17,28 19,94 17,98
Omavaraisuusaste 45,1 % 48,4 % 46,4 %
Investoinnit, Meur 2,5 7,0 15,0
 – % liikevaihdosta 10,0 % 9,4 % 7,9 %
Matkustajat 170 362 842 229 1 927 302
Yksikkökuormat 31 755 31 538 125 693
Henkilöstö, keskimäärin 1 224 2 451 1 640
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

 

Näkymät koko toimintavuodelle 2021

Viranomaispäätöksiin ja rokotusohjelmien vaikutuksiin liittyy edelleen epävarmuutta, mutta Suomen ja Ruotsin exit-strategiat voivat oikein toteutettuina johtaa kysynnän kasvuun markkinoilla. Se puolestaan vaikuttaa Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mielestämme vaikutusta tulokseen on kuitenkin liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta.

Covid-19-rokotusohjelmien eteneminen ja EU-komission päätös ottaa käyttöön uudet digitaaliset vihreät todistukset EU-maiden välisessä matkustajaliikenteessä kesällä 2021 parantavat matkustamisen lisääntymisen edellytyksiä.

Tammikuu–maaliskuu 2021 (tammikuu–maaliskuu 2020)

  • Liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa (75,0 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 10,3 miljoonaa euroa (1,2 Meur).
  • Liiketulos oli -7,7 miljoonaa euroa (-21,5 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,9 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -8,9 miljoonaa euroa (-23,4 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -7,2 miljoonaa euroa (18,7 Meur).
  • Tulosennuste toimintavuodelle 2021 on muuttumaton: Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista, tuista, rokotusohjelmien vaikutuksista ja niihin liittyvistä matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikutusta tulokseen on liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen yhtiön toimintaan ja tulokseen, jossa on keskitytty yhtiön palveluvelvoitteeseen ja kustannusten seurantaan. Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ja muut käyttökulut vähenivät yli 50 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Covid-19-pandemia alkoi levitä voimakkaasti vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa ja on siitä alkaen huomattavasti heikentänyt yhtiön toimintamahdollisuuksia.

Toimintakatsaus ajalta tammikuu – maaliskuu 2021 (pdf)